EEG vyšetření

EEG vyšetření – elektroencefalografie (EEG)

ABBIA clinic Brno

 

Elektroencefalografie je neurofyziologické vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu (bioelektrické potenciály) různých částí mozku.

Činnost mozku (myšlení, rozhodování, paměťové procesy atd.) je zprostředkována přenosem nervových vzruchů mezi jednotlivými nervovými buňkami.

To je provázeno změnami elektrického napětí, které je možno registrovat pomocí elektrod umístěných na povrchu lebky. Měří se pouze napětí na povrchu hlavy (žádný proud tedy do vás nebude nikdo pouštět), takže Vás to nebolí a jakkoliv to na Vás nepůsobí. Signály z elektrod jsou přenášeny do elektroencefalografu, který je zpracovává a následně kreslí na papír nebo na obrazovku EEG křivku.


Vyšetření se používá k diagnostice mozku např. při:

 • vyhodnocení mapy mozku pro stanovení přesného tréninkového plánu na EEG biofeedbacku a vhodnosti či nevhodnosti některých her i z hlediska fotosenzitivity
 • zjištění fotosenzitivity (citlivost na světelné záblesky) – zda pro Vás jsou či nejsou vhodné AVS a podobně
 • epilepsii
 • spánkových poruchách
 • poruchách vědomí
 • poranění mozku
 • vyšetření řidičůNa EEG záznamu nalezneme přítomnost základních čtyř rytmů o různé frekvenci, odpovídající druhu mozkové činnosti: alfa, beta, delta a theta. Alfa je aktivita o frekvenci 80–13 Hz, která převažuje při zavřených očích a relaxaci. Beta odpovídá frekvenci 1430 Hz a převládá při otevřených očích, soustředění a kognitivní činnosti. Theta 47 Hz a delta 0,53 Hz se objevují zejména během hlubokého spánku.

Elektroencefalografické vyšetření se provádí vleže, tedy v klidovém stavu. Pacientovi je na hlavu upevněna speciální čepice s elektrodami, na které je nanesen vodivý gel, a na základě pokynů sestry se postupně zaznamenává mozková aktivita při otevřených a zavřených očích, za hlubokého dýchání a při fotostimulaci (světelnými záblesky).


Délka vyšetření:

Běžné vyšetření trvá 20 až 30 min.
Diagnostika pro potřeby biofeedbacku 60–120 min.

ceník

Legislativa

Legislativa

 

Výňatek ze zákona 411/2005 Sb.:

§ 87

Pravidelné lékařské prohlídky

 1. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

  1. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

  2. řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

  3. řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,

  4. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

  5. držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

 2. Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

 3. Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

 4. Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

 5. Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

 6. Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

 7. Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem

 1. Dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen „EEG“) je povinen se podrobovat

  1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,“.

  2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

 2. Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

 3. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

 4. EEG popisuje neurolog s příslušným vzděláním a hodnotí jeho výsledek v kontextu klinického neurologického vyšetření.

 5. Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

 6. Náklady na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič.

 7. Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany.

§ 88

 1. Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

 2. Povinná osoba je

  1. zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

  2. zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou,

  3. zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

 3. V hodnocení zdravotní způsobilosti podle odstavce 4 písm. b) se uvede podmínka zdravotní způsobilosti.

 4. Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu povinné osoby a u osob uvedených v § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.

 5. Povinná osoba se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

 6. Prováděcí právní předpis stanoví vzor posudku o zdravotní způsobilosti a upraví podrobnosti hodnocení zdravotní způsobilosti povinné osoby.

§ 89

Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

 

EEG vyšetření - průběh

EEG vyšetření průběh vyšetření

 

Děkujeme Vám, že dodržíte následující doporučení, aby vyšetření bylo provedeno naprosto přesně a dle mezinárodního standardu. Pro Vás z toho vyplývá maximálně možná kvalita EEG záznamu a precizní popis EEG. Pro trénující EEG biofeedback dále  i nejefektivnější možnost nápravy a i nejekonomičtější řešení Vašeho problému, vypracovaným terapeutickým protokolem EEG biofeedback.

Den před vyšetřením by si klient měl umýt vlasy šamponem a neužívat přípravky pro úpravu vlasů (například  balzám, lak, gel, pěna), nepít alkohol a řádně se vyspat. Prosíme klienta, aby si připravil  seznam všech užívaných léků a rodičů dítěte s epilepsií nebo nemocného dospělého vzít s sebou kalendář záchvatů.

V den vyšetření doporučujeme nepít coca colu, kávu, nejíst potraviny obsahující glutamát sodný (např. instantní polévku), neužívat vitamin B. Dospělý i děti by se před vyšetřením měli najíst, napít, použít WC, aby se při vyšetření cítili dobře. Doporučujeme, aby si klient vzal s sebou lékařskou a psychologickou dokumentaci, kterou si vyžádá sestra před vyšetřením (také předchozí EEG).

Před zahájením natáčení EEG si vyžádá sestra lékařskou dokumentaci, položí Vám několik otázek týkajících se Vašeho momentálního stavu a zaznamená je do dokumentace k vyšetření:

 • Jak se cítíte?
 • Spali jste v noci dobře?
 • Užíváte léky? názvy léků, popř. vitamínových doplňků, inhalačních nebo rostlinných léků, homeopatik apod.
 • Měli jste dnes zvýšenou teplotu? (u dětí změří teplotu)
 • Bolí Vás hlava?
 • u klientů s epilepsií se zjišťuje datum posledního záchvatu
 • stejně tak se zjišťují další údaje, které mohou ovlivnit výsledek EEG (emoce)
 • pokud se praktikuje opakovaně EEG a v průběhu období mezi záznamy se změnily užívané léky, je potřeba tuto informaci také sdělitEEG vyšetření není důvodem pro přerušení užívání léků doporučených Vaším neurologem, obvodním lékařem či jiným specialistou!


Pro děti
Doporučujeme vzít s sebou pro dítě oblíbenou hračku a polštářek, na které je z domu zvyklé – jde nám o maximální uvolnění a dobrou spolupráci s dítětem. Při práci s dětmi bereme ohled na jejich obavy z nového prostředí a neznámých pomůcek a přístrojů. Za asistence rodičů se snažíme navodit příjemnou atmosféru a hravou formou seznámit dítě s tím, co ho čeká.

Po vstupním rozhovoru následuje měření hlavy, které je nutné pro výběr velikosti čepice. Sestra Vám na hlavu nasadí čepičku, která je speciálně určena pro EEG vyšetření a připojí ji k hrudnímu pásu. Tato čepička má zabudované malé mističky, tzv. elektrody, které snímají aktivitu mozku na přesně určených místech. Pro kvalitu snímání je zapotřebí upravit místo dotyku elektrody s kůží pomocí aplikace speciálního gelu. Tento gel je vstřikován stříkačkou středovými otvory v elektrodě. Měření hlavy a aplikace gelu se provádí u vyšetřovaného v sedě nebo vleže, malé dítě sedí mamince, tatínkovi nebo pečovateli na klíně. Poté si pohodlně lehnete na lůžko a začíná natáčení EEG záznamu. Při natáčení EEG v klidu ležíte, svaly celého těla musí být uvolněné. Mluvení, rozličné pohyby a zatínání svalů zkreslují záznam EEG. Při vyšetření dostáváte jednoduché pokyny, které je potřeba provést: "Prosím, zavřete oči. Otevřete oči. Dýchejte zhluboka." apod. V závěru vyšetření probíhá test citlivosti na světelné efekty, které jsou v různých frekvencích vysílány fotostimulační lampou. Průměrný záznam EEG trvá asi 2040 min. Po ukončení záznamu sestra sundá čepici a očistí místa kde byl aplikován gel.

Kontakt

AWA relaxační centrum, prodejna zdravé výživy

RAZAT STYLE CZ, spol. s r. o.

Orlí 16, 1. patro                      Dům u Kamenné panny
602 00 Brno

Tel.: 542 222 220, 731 430 393


E-mail:
info@awarelaxcentrum.cz

www.awashop.cz

REZERVACE MÍST
tel.: 542 222 220, 731 430 393

3D prohlídka


Otevírací doba:

Prázdniny od 1.7. do :31.8.
Po - Pá 9:00 - 17:00

V termínu od 1.9. do 30.6. platí následující:

Po  - Pá:  9:00 - 18:00
So, Ne: ZAVŘENO

 

Bezdrátové připojení ZDARMA

Elis dance sport

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback