Kazuistika ADHD

Dítě jako „živé stříbro“

Jenda byl už od narození „náročné dítě“. Obtížně usínal, nespal v kuse déle než tři hodiny, byl plačtivý a vyžadoval neustálou pozornost. Jakmile se začal samostatně pohybovat, což bylo na jeho věk brzy, proměnil se v neřízenou střelu. Jeho zdravotní karta na chirurgii se začala zaplňovat záznamy o nejrůznějších úrazech. Seď aspoň chvilku na místě! Nelez tam! Polož to!  Zavři pusu, když mluvím já! – byly nejčastější příkazy, které Jenda slýchal od zcela vysílených rodičů. Ty však šly většinou zcela mimo něj. Jenda působil dojmem, že má v sobě nataženou pružinu, která mu nedovolí ani na chvíli se zastavit. Zdálo, že rychleji jedná a mluví, než přemýšlí. Při rozhovoru rád skákal do řeči a vůbec nejraději mluvil sám téměř nepřetržitě a bez ohledu na to, zda-li ho někdo poslouchá. Je temperamentní po tatínkovi, to se nedá nic dělat – mínila babička. Je to nevychovaný spratek – prohlašovala sousedka, která těžko nesla, že Jenda ohlašuje svůj příchod a odchod z bytu řevem a dupáním. 

Rodiče doufali, že školka mnohé vyřeší, ale hned první dny je vyvedly z omylu. Jenda se nedokázal zapojit do běžných činností, neustále běhal po třídě, o společném sezení “v kroužku“ nemohlo být ani řeči. Při obědě místo způsobného sezení na židličce na ni vylezl, pak si odběhl pro hračku, cestou ho zaujalo něco za oknem. Když ho paní učitelka konečně přiměla, aby si sedl ke stolu, pro změnu si vylil polévku do klína. Na vycházce spatřil popelářské auto, vytrhl se učitelce, aby si ho mohl prohlédnout zblízka a málem skončil pod jeho koly. Snad z toho vyroste – utěšovali se rodiče. Taky proto uvítali možnost odložení školní docházky o rok. Ve škole ovšem potíže vyvrcholily. Sedět celou vyučovací hodinu a soustředěně pracovat  bylo pro Jendu něco nepředstavitelného. Jeho úkoly byly plné chyb a škrtanců, vydržel se soustředit maximálně deset minut, potom začal „provozovat" různé jiné činnosti, kopal do lavice předváděl různé zvířecí zvuky, vykřikoval a pošťuchoval spolužáka před sebou. Nedokázal pochopit, proč by nemohl v hodině vstát a jít se podívat,co má paní učitelka na stolku, nebo proč by neměl komentovat její výklad vlastními připomínkami bez přihlášení. Ze školních pomůcek, které mu maminka doma každý den připravila, přinesl domů polovinu, a to ještě v dezolátním stavu, stejně jako sešity, které byly počmárané,pomačkané, polité…

Co  domů nosil v hojném počtu, byly každodenní poznámky. Rodiče byli neustále zváni do školy, psaní domácích úkolů byl denní boj končící pláčem a scénami.

Kde jsme udělali chybu? – přemýšleli nešťastní rodiče. Někdo jim poradil, aby Jendu zkusili hodně fyzicky unavit, že se snad zklidní. Výsledek ale neodpovídal očekávání. Jenda se sice unavil, ale nedokázal se zklidnit a odpočinout si. Na pokraji svých sil se rodiče rozhodli vyhledat odbornou pomoc.

 Bylo stanoveno podezření na ADHD-Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

 

Porucha pozornosti

DETAILNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE

 

Jméno:                Marek  …..

Hlavní diagnóza:   porucha pozornosti, dyslexie, dysgrafie, dysortografie – na základě mozkové   dysfunkce – ADHD

Celkem sezení:      39

Frekvence sezení:  2 x týdně

Časový rozvrh:       6. 1. – 20. 5.

 

Rodinná anamnéza: matka   ...

                              otec      ...

                              bratr     ...

 

Osobní anamnéza dítěte:

Prenatální období:    třetí gravidita – samovolný abort,zátěžová prenatální anamnéza (hospitalizace v 1. trimestru, vedeno jako riziková gravidita, matka nepracovala)

 

Perinatální období:   porod provokovaný,vývoj v normě

 

Postnatální období:      por.váha 3 450 g, míra 53 cm

                                  problémy kojeneckého věku – žádné

                                  dítě sedělo v 6. měsíci

                                  chodilo v 11. měsíci

                                  první slova v 1,5 roce

                                  první věty ve 2 letech – vady výslovnosti, rotacismus

                                  závažné zdravotní obtíže po 2 roce života operace,po narkoze neurologické

                                  trauma

                     

                            

                                   Odklad školní docházky  – navržen, ale nerealizován

                                   Lateralita                        – vyhraněná dominance levé ruky, vedoucí oko levé

                                   Adaptační potíže             – sebezajišťující mechanismyPřehled symptomů změn v jednotlivých oblastech před a po EEG BF terapii:

 

                                      Stupnice intenzity změn v jednotlivých projevech:

1 výrazné zlepšení až vymizení potíží

2 mírné zlepšení potíží

3přetrvávání potíží ve stejné intenzitě

4 prohloubení potíží

 

Hodnocení se vztahuje ke stavu po absolovování terapie.

Emoční symptomy

    vzrušivý                                                       1

    nedostatek dobrého pocitu                            2

    neklidný                                                       1

    občas vyprovokovaná agresivita                      1

    úzkost                                                         2

    neschopnost uvolnění                                    2

    labilita                                                          2

    enuresis nocturna                                          1

    snížené sebevědomí                                       1

    strach ze selhání                                           2

    malá odolnost vůči zátěžovým situacím           2

    fobie z lékařského prostředí                            1

Kognitivní oblast

    špatná sluchová analýza                                 2

    špatná sluchová syntéza                                 1

    špatné vizuální sledování                                 2

    špatná prostorová orientace                             2

    špatné porozumění matematickým údajům       1

    špatná vizuomotorická koordinace                    2

    špatná práceschopnost                                   1

    špatná slovní plynulost                                     1

Porucha pozornosti

    nepozorný, impulsivní                                        1

    nezralý                                                            2

    špatně udržitelná pozornost                               1

    špatně reaguje na pravidla, příkazy                      1

    selhávání ve výkonech                                        2

    denní snění                                                        3

Porucha spánku

    noční děsy                                                         1

    neklidný spánek                                                 1

    syndrom neklidných nohou                                  1

    enuresis nocturna                                               1

Sociální oblast

    mírné separační tendence                                    3

Specifické poruchy učení

    dyslexie                                                               2

    dysgrafie                                                              2

    dysortografie                                                         1

 

Úroveň čtení a psaní před a po EEG BF terapii:

Zpráva z psychologického vyšetření PPP  25.1 1.:

Psaní

Chlapec je levák ,avšak psací návyky jsou zcela chybné. Při psaní má vadný sklon papíru, tužku drží drápovitě v nesprávném sevření.Úchop tužky brání volnému pohybu zápěstí. Při časovém stresu se důsledky vadného držení odráží v neúhlednosti psaného, roste únava, zvyšuje se chybovost.

Čtení

Čtení je na úrovni hláskování,složí slabiku, ale nepostřehne ji vcelku. S obtížemi spojuje slabiky ve slova, snížená schopnost reprodukce a porozumění čtenému.

 

Zpráva z psychologického vyšetření ze dne 8. 6., PPP:

Psaní

Po terapii EEG BF došlo k úpravě písemného projevu,linie jsou jistější, pravidelnější,písmo úhlednější.Přetrvávají nesprávné psací návyky. Při možnosti individuálního tempa píše prakticky bez chyb.

Čtení

Slabikuje, čtení není plynulé, obsahový zisk je průměrný.

Závěr

Přetrvávající těžší porucha čtení a psaní ,jakož i pravopisu na podkladě lehké mozkové dysfunkce s přidruženými projevy v oblasti práceschopnosti, soustředěnosti a emoční odolnosti vůči zátěži (ve smyslu snížení).

V porovnání s výsledky předchozího vyšetření lze konstatovat výrazné zmírnění potíží.

Marek absolvoval 39 terapií EEG BF jako podpůrnou terapii Dílčí oslabení výkonu.Metodou dílčího výkonu prošel bez efektu.Znovu byla zahájena sezení EEG BF a došlo k výrazným posunům ve všech oblastech percepčních schopností.

Po sedmé terapii matka referuje zlepšení práceschopnosti Marka, uvolnění ruky.

V průběhu 10. terapie převažuje aktivace pravé hemisféry. Po 12. sezení si všimla změny i třídní učitelka,chválíMarka za pozornost,viditelné posuny ve čtení,začíná číst celá slova.Přepis a opis bez chyb. Po dalších terapiích mizí potíže v matematice,lepší sebevědomí, zklidnění, samostatnost. Enuresis nocturna se od 5. terapie neopakovala. Speciální pedagožka vedoucí terapii DOV shledává rozvoj percepčních schopností.

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback