Projevy dětí s ADHD

Projevy dětí s ADHD, ADD

Projevy ADHD mají mnoho podob, vyskytují se v nejrůznějších kombinacích a některé lze pozorovat již v předškolním věku.


Poruchy motoriky

Emoční poruchy a poruchy chování 

Poruchy koncentrace pozornosti a paměti

Poruchy řeči, vnímání a myšlení
Neurotické projevy
Jemná motorika
Nešikovnost, neúhledné písmo

- vše souvisí s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...)

Nízká frustrační tolerance
neadekvátní reakce i 

na slabé podněty, sklon k afektivním výbuchům, které mohou končit až fyzickou agresí

Nesoustředěnost
roztěkanost, nepozornost,

snadno se nechá vyrušit jakýmkoliv podnětem

Analyticko - syntetická činnost
neschopnost složit a rozložit slovo
z písmena a hlásek

- souvislost s SPU (dyslexie- dysgrafiie,  dysortografie, dyskalkulie..)

Úzkostné stavy
strach, tréma, zvýšená podrážděnost,
tenzní bolesti hlavy
Hrubá motorika
těžkopádnost, neobratnost,
malá koordinovanost pohybů,
časté úrazy
Impulsivita

neschopnost domýšlet důsledky svého jednání, malá sebekontrola a sebeovládání, jednání bez zábran

Netrpělivost

neschopnost dokončit započatou činnost, nevydrží čekat, až na něj přijde řada

Zrakové a sluchové vnímání

obtíže rozlišit podobné hlásky a tvary písmen

Porucha spánku 

problémy s usínáním, noční děsy, nespavost, pomočování

zvýšená aktivita, chronický neklid
Výkyvy nálad
citová nestálost,
rychlé přechody

od pláče k smíchu, citlivá reakce na změny počasí

Zapomnětlivost

časté zapomínání učiva, zadání domácích úkolů, pokynů i věcí

Řeč

opožděný vývoj řeči, poruchy a vady výslovnosti, artikulační neobratnost

Tiky
pokašlávání,
okusování nehtů, 
svalové záškuby
Hypoaktivita
snížená aktivita, pomalé pracovní tempo
Výkyvy 
ve výkonnosti

tentýž úkol jednou zvládne dobře, podruhé ho nezvládne vůbec

Ulpívavost

pozornost i paměť ulpívá na jedné vzpomínce, od které se nedokáže odpoutat

Poruchy orientace pravolevé,
v prostoru,
v čase
Porucha příjmu potravy
nevolnost, nechutenství, 
ranní zvracení, přejídání
Rychlá a snadná unavitelnost

únava se projeví překvapivě ještě větší aktivitou

Malá schopnost vžít se do pocitů druhých
často ublíží a neví čím
 
Myšlení

porucha správného směru a sledu myšlenek, horší vnímání souvislostí a posloupnost

Zvýšená únava

větší potřeba spánku, pocit vyčerpání, nevýkonnost 

 

 

 

 
 
 

 

 

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback